תנאי שימוש

1. כללי

1.1

אפליקציה זו, אשר שמה "סופרדופר", מהווה פלטפורמה לרכישה מקוונת של מוצרי מכולת לצרכנים על ידי ציבור הגולשים מהחברה (כהגדרתה להלן). בעלת האפליקציה ומפעילתה הינה חברת ספיידראייאיי בע"מ, ח.פ. 516061330, שכתובתה הטחנה 44 בנימינה ("החברה").

1.2

"תנאים אלה" פירושו תנאי שימוש אלה, לרבות מדיניות הפרטיות בקשר עם האפליקציה (ראו מדיניות הפרטיות) אשר תהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה, כולם כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. הוראות תנאים אלה יחולו על האפליקציה, השירותים הזמינים באמצעותה ")השירותים"), כל תוכן קשור עם מה מן האמור לעיל, כל פעולה שתבוצע על ידי המשתמש (כהגדרתו להלן) באמצעות האפליקציה ו/או השירותים וכן בקשר לרכישות באמצעות האפליקציה. תנאים אלה יחולו אף על כל עדכון, שידרוש ו/או גרסה של האפליקציה ו/או השירותים, אלא ככל שלאותו עדכון, שדרוג ו/או גרסה יצורפו על ידי החברה תנאים נפרדים.

1.3

תנאים אלה מהווים חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין החברה, לכל דבר ועניין. לפני שימוש כלשהו באפליקציה ו/או בשירותים, על המשתמש לקרוא, להבין ולהסכים לתנאים אלה. מובהר כי כניסה לאפליקציה ו/או לשירותים, שימוש באפליקציה ו/או בשירותים ו/או ביצוע פעולה באפליקציה ו/או בשירותים מהווה הצהרה של המשתמש כי תנאים אלה ידועים לו ואת הסכמת המשתמש לתנאים אלה (לרבות לאיסוף, לשימוש ולגילוי של מידע לפי התנאים, מדיניות הפרטיות והאפליקציה) וקבלתם כמחייבים. אם משתמש אינו מסכים לתנאי מתנאים אלה, הוא מתבקש לא לעשות שימוש כלשהו באפליקציה ו/או בשירותים. ויודגש, למשתמש לא יהיו תביעות, טענות ו/או דרישות, למעט בגין הפרת תנאים אלה על ידי החברה. 

1.4

לצורך תנאים אלה, "משתמש" פירושו כל אדם הנכנס לאפליקציה ו/או לשירותים, נמצא באפליקציה ו/או בשירותים ו/או העושה שימוש כלשהו באפליקציה ו/או בשירותים, לרבות ביצוע פעולה כלשהי באמצעות האפליקציה ו/או השירותים. רק אדם (ולא חברה, תאגיד ו/או ישות מלאכותית כלשהי) בגיר (מעל גיל 18) שכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ללא אישור אפוטרופוס רשאי להיות משתמש; כל משתמש מצהיר כי הוא עומד בתנאים אלה.

1.5

כל רכישה באמצעות האפליקציה ו/או השירותים תתבצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי ו/או, ככל שהחברה תאשר כזה, אמצעי תשלום אחר בתוקף (ביחד, "אמצעיי התשלום"). משתמש המעוניין לבצע רכישות באמצעות האפליקציה ו/או השירותים, מצהיר כי הנו בעל אמצעי תשלום בתוקף. המשתמש מתחייב כי כל רכישה באמצעות האפליקציה ו/או השירותים תתבצע בהתאם לכללי החברה וספק אמצעי התשלום של אותו משתמש. המשתמש בלבד יהא אחראי לכל נזק כתוצאה מביטול חיובים באמצעי התשלום של אותו משתמש. בכפוף לדין הקוגנטי החל, החברה תהא רשאית לחייב את אמצעי התשלום של המשתמש בגין כל רכישה באמצעות האפליקציה ו/או השירותים. החברה רשאית להפסיק שימוש באמצעיי תשלום כלשהם, לשנות את אמצעיי התשלום הזמינים באפליקציה ו/או בשירותים ולהחיל הסדרי תשלום שונים ביחס לאמצעיי תשלום כלשהם. 

1.6

בתנאים אלה, "תוכן" פירושו מידע, מאגרי מידע, טקסטים, תגובות, משובים, הצעות, המלצות, מלל, תוכנים חזותיים, תווים, סמלים, צלמיות, תמונות, סרטונים, סימנים, ציורים, איורים, קבצי מוסיקה, קולות, מצגים גרפיים, אפינים, קבצים, תוכנה וכל תכנים אחרים.

2. שונות

2.1

מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשנות את האפליקציה, מבנה האפליקציה, התכנים המוצגים בה, המוצרים המוצעים בה, השירותים, כל חלק של מה מן האמור לעיל ו/או כל הקשור למה מן האמור לעיל ו/או להפסיק את פעילות האפליקציה ו/או את השירותים, כל פעילות בקשר עם האפליקציה ו/או השירותים ו/או חלק כלשהו מהפעילויות לעיל, הכל מעת לעת, בכל עת וללא הודעה מראש. היה ומשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו, עליו להפסיק את הגישה והשימוש באפליקציה ו/או בשירותים לאלתר. 

2.2

החברה זכאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע, לחסום ו/או לשלול ממשתמש את הגישה לאפליקציה ו/או לשירותים ו/או הכניסה ו/או השימוש במה מן האמור לעיל, את אפשרות לבצע רכישות באמצעות האפליקציה ו/או זכויות בקשר עם מה מן האמור לעיל, ו/או לבטל הרשאות שנתנו, בכל מקרה - באופן מלא ו/או חלקי. החברה זכאית לבטל רכישות ו/או פעולות באמצעות האפליקציה, של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת, שאינו נוהג לפי תנאים אלה ו/או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האפליקציה ו/או השירותים.

2.3

המכירה של מוצרים באמצעות האפליקציה היא אישית למשתמש והוא מתחייב לא למוסרם, להעבירם ו/או למוכרם בדרך כלשהי. השירותים מוענקים והמוצרים נמכרים למשתמש לשימושו האישי בלבד ומשתמש לא ישתמש בהם בקשר עם פעילות מסחרית כלשהי. המשתמש לא יעביר, ישעבד, יאציל ו/או ימחה את התחייבויותיו ו/או זכויותיו ו/או חלק כלשהו ממה מן האמור לעיל.

2.4

תנאים אלה ניתנים לשינוי, תוספת, עדכון ו/או ביטול על ידי החברה, מעת לעת, הכל בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובלא שתהא לחברה חובת הודעה ביחס לכך.

2.5

האמור בתנאים אלה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2.6

כותרות הפרקים בתנאים אלה הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאים אלה.

2.7

תנאים אלה אינם גורעים במאומה מזכויות ו/או סעדים של החברה לפי דין, תנאים המפורטים במקומות אחרים באפליקציה ו/או בשירותים ו/או מסמך אחר כלשהו. סעדים ו/או זכויות הניתנות לחברה תחת תנאים אלה (ו/או תנאים במקומות אחרים באפליקציה ו/או בשירותים) אינם גורעים מזכויות ו/או סעדים אחרים הניתנים לחברה תחת תנאים אלה (ו/או תנאים במקומות אחרים באפליקציה ו/או בשירותים). ככל שיקבע על ידי בית משפט מוסמך כי הוראה בהסכם זה אינה תקפה, לא יהיה בכך כדי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות תנאים אלה, ובלבד שתנאים אלה יפורשו באופן שנותן תוקף מרבי לכוונת ההוראה הלא תקפה, ככל שניתן לפי הדין החל.

2.8

מבלי לגרוע ממגבלות זמן נוספות על המשתמש לפי תנאים אלה, תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה תהא חודש אחד (1) מהתרחש עילת התביעה.

2.9

כל זכויות ו/או הוראות לטובת החברה תחת תנאים אלה ישרדו את סיום ו/או ביטול תנאים אלה ו/או ההתקשרות עם המשתמש.

2.10

וויתור על זכות תחת תנאים אלה לא יחשב לוויתור מתמשך או וויתור על זכויות אחרות. שתיקת החברה בנוגע להפרה של תנאים אלה לא תיחשב לוויתור שלה בקשר עם ההפרה. התנהגות של החברה לא תיחשב להסכמה ו/או וויתור כלשהו של החברה ו/או לשינוי, תוספת ו/או ביטול של תנאים אלה. 

2.11

לבירורים, מידע נוסף והגשת תלונות, ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת support@superduper.co.il או בטלפון  04-8385887 בימים א'-ה' (שאינם ימי או ערבי חג) בין השעות 8:30-19:00 וביום ו' וערבי חג בין השעות 8:30-13:00.

3. המוצרים המוצעים באפליקציה ו/או בשירותים

3.1

למעט אחריותה לאספקת המוצרים שירכוש משתמש לפי תנאים אלה בהתאם לדין החל (ככל שלא ניתן להתנות עליו), לא תהא לחברה אחריות כלשהי; מובהר כי לחברה לא תהא אחריות כלשהי ביחס לאיכות וטיב מוצרים כלשהם ו/או בקשר עם השימוש באפליקציה ו/או בשירותים. 

3.2

החברה אינה מתחייבת להעניק מוצרים כלשהם באופן רציף, שוטף ו/או במהלך תקופה כלשהי ורשאית לשנותם, מעת לעת, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים המופיעים באפליקציה ו/או בשירותים, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר בו יחויב משתמש שמזמין מוצר הינו מחיר המוצר בתוקף בעת ביצוע התשלום עבור אותה הזמנה (בעוד שהמחיר שהמשתמש יראה בעת שיבחר להזמין את המוצר עשוי להיות זה שהיה לפני כניסתו לאפליקציה). 

3.3

החברה אינה מתחייבת שהאפליקציה ו/או השירותים יפעלו באופן רציף ו/או ללא תקלות, הפסקות, טעויות ו/או הפרעות ו/או כי לא יגרמו נזקים למשתמשים וכיו"ב. למשתמש לא יהיו טענות כלשהן בקשר עם מה מן האמור לעיל. לחברה לא תהא אחרית כלשהי בקשר עם השימוש באפליקציה ו/או בשירותים ו/או רכישת מוצרים באמצעות מה מן האמור לעיל.

4. תכנים

4.1

ככל שהאפליקציה ו/או השירותים יאפשרו למשתמש להעלות, לשלוח ו/או לפרסם בדרך כלשהי תוכן, תהא החברה רשאית לפסול, למנוע הזנת, להסיר ו/או שלא להעלות לאפליקציה ו/או לשירותים תוכן, אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עלול לפגוע בשם החברה ו/או אדם ו/או גוף אחר ו/או ברגשות הציבור, הינו בעל אופי בוטה ו/או פוגעני באופן מיני ו/או אחר, עלול לגרום להפרת זכויות כלשהן ו/או לפגיעה בפרטיות, נוגד דין כלשהו ו/או את תנאים אלה, אינו הולם, אינו חוקי ו/או כל טעם אחר. משתמש אשר העלה תכנים לאפליקציה ו/או לשירותים ו/או באמצעות מה מהם מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מעניק לחברה רישיון וזכות השימוש בתכנים (ללא תמורה ובאופן בלתי חוזר) ושהחברה תהא רשאית לעשות כל שימוש בתכנים, ללא צורך בקבלת הסכמה ו/או בתשלום תמורה כלשהי, מאשר ומתחייב כי החברה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באפליקציה ו/או בשירותים, ללא כל הודעה למשתמש וללא תשלום כלשהו, ושכל שימוש על ידי החברה תחת סעיף 3.3 לא יפר, יפגע ו/או כיו"ב בזכויות צדדים שלישיים כלשהם. זכויות החברה תחת המשפט הקודם תישמרנה ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע העלאת ו/או פרסום התכנים יהיו אלה חשופים לציבור, על כל המשתמע מכך וכי לקח זאת בחשבון. המשתמש מאשר כי לחברה מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של החברה, ובכלל זה להימנע מכל פעילות באפליקציה, ו/או פעולה כלשהי אחרת, אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של החברה. כל הזנת ו/או העלאת תכנים כפופים לתנאים אלה וכן לתנאים נוספים כלשהם באותם חלקים באפליקציה ו/או בשירותים המאפשרים את העלאת תכנים אלה. החברה אינה מתחייבת כי האפליקציה ו/או השירותים יאפשרו למשתמשים העלאת, משלוח ו/או פרסום תוכן ולחברה לא תהא אחריות כשלהי בקשר עם תוכן כזה. 

4.2

בעצם העלאת תוכן, המשתמש מאשר כי הוא בעל כל הזכויות בו או בעל הרשאה מתאימה כדין מבעל הזכויות בו, כי הוא רשאי למוסרו לפרסום ואין מניעה, מגבלה ו/או איסור כלשהו להעלותו לאפליקציה ו/או לשירותים ו/או לפרסמו. החברה לא תישא באחריות לנזק כלשהו שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתוכן כלשהו ולא תהא לה אחריות כלשהי בקשר עם תוכן כלשהו. המשתמש מתחייב כי התכנים יהיו חוקיים וראויים, לא שיקריים, מטעים, מעליבים, פוגעניים ו/או מטרידים, אינם מכילים פורנוגרפיה ו/או פגיעה בצנעת הפרט ואינם מיועדים לשדל ו/או לעודד פעילות פלילית ו/או אסורה, הימורים, אלימות, הפליה ו/או גזענות והעלאתם לא תפגע בפרטיות, בשם הטוב ו/או בזכויות הקניין הרוחני של אדם ו/או גוף כלשהו. המשתמש נושא באחריות ובחבות המלאים והבלעדיים בקשר עם התוכן ששלח, העלה, הציג ו/או פרסם, לרבות במסגרת השתתפות בצ'טים, העלאת בלוגים ו/או משלוח הודעות דוא"ל, ומתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק (לרבות הוצאות, כולל הוצאות משפטיות, ונזק למוניטין) בקשר עם מה מן האמור לעיל (לרבות אם מה מן האמור לעיל מפר זכויות קניין רוחני). המשתמש לא ישלח "דואר זבל" וכיו"ב באמצעות האפליקציה ו/או השירותים.

4.3

משתמש לא יעלה, יעביר ו/או יפרסם תוכן שכולל ווירוסי תוכנה ו/או קודי מחשב, תוכנות ו/או תיקיות פוגעניים וכיו"ב, לא ישבש בדרך כלשהי תשתיות, מערכות ו/או שרתים שקשורים לאפליקציה ו/או לשירותים ולא יפגע בדרך אחרת כלשהי באפליקציה ו/או בשירותים. משתמש לא יפגע, ישבש ו/או יזיק בדרך כלשהי לאפיני ביטחון של האפליקציה ו/או השירותים או לאפינים המונעים או מגבילים שימוש או העתקה של תוכן או של האפליקציה ו/או השירותים. 

4.4

משתמש לא יפעיל ו/או ישתמש במערכת אוטומטית כלשהי, לרבות "רובוטים", "מרגלים" ו"קוראים לא מקוונים", אשר ישלחו יותר הודעות לשרתי החברה ממה שאדם יכול להפיק באופן סביר באמצעות דפדפן מרשתת רגיל. המשתמש לא יאסוף ו/או יאגור מידע אישי, לרבות שמות חשבון וכתובות דוא"ל, מהאפליקציה ו/או השירותים ולא ישתמש במערכות התקשורת של האפליקציה ו/או השירותים לצורך מסחרי כלשהו. המשתמש ינקוט בכל האמצעים למניעת חשיפת פרטיו שהוא לא מעוניין בחשיפתם; לחברה לא תהא אחריות כלשהי בקשר עם פרטי משתמש אשר יועלו לחלקים הגלויים באפליקציה ו/או בשירותים ו/או שימוש כלשהו בפרטים אלה.

4.5

לחברה לא תהא אחריות ו/או חבות כלשהי, ולמשתמש לא תהא זכות, טענה ו/או דרישה כלשהי, בקשר עם התכנים באפליקציה ו/או בשירותים (לרבות אם הועלו על ידי משתמשים) ו/או טיבם, הכל לרבות אם התכנים פוגעניים, מגונים, מפרי זכויות, לא חוקיים וכיו"ב, ו/או טעויות, שגיאות, התאמות ו/או שינויים בקשר עם התכנים. החברה אינה מתחייבת כי התוכן באפליקציה ו/או בשירותים נכון, מדויק, מלא, אמין, זמין, מעודכן, נקי מרכיבים מזיקים (כגון ווירוסים ו/או סוסים טרויאניים) ו/או הולם את הציפיות והצרכים של המשתמש. שימוש בתוכן באפליקציה ו/או בשירותים נעשה על אחריות המשתמש וכל הסיכונים הכרוכים בכך על המשתמש. היה ומשתמש מזהה תוכן באפליקציה ו/או בשירותים כפוגעני, הוא מוזמן לדווח על כך לחברה והחברה תנהג בעניין, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.6

החברה רשאית לשנות כל תוכן באפליקציה ו/או בשירותים, לפי שיקול דעתה ובלא הודעה.

4.7

משתמש ישמש באפליקציה ו/או בשירותים באופן חוקי ולמטרות חוקיות בלבד. משתמש לא ישתמש באפליקציה ו/או בשירותים באופן שעלול לגרום פגיעה באפליקציה ו/או בשירותים ו/או בתכנים המוצגים בו ו/או יפעל באופן שעלול להפריע ו/או לשבש את השימוש באפליקציה ו/או בשירותים על ידי משתמשים אחרים.

4.8

מידע באפליקציה ו/או בשירותים בקשר עם המוצרים מבוססים על מידע מהיצרן ו/או ספק אחר ולחברה לא תהא אחריות כשלהי בקשר אליו. 

4.9

החברה אינה יצרן ואינה מסמנת מוצרים לגבי תכולתם. כל משתמש נדרש לקרוא היטב את הסימון על גבי כל מוצר. לחברה לא תהא אחריות כלשהי בקשר עם סימון המוצרים, לרבות אם סימון כזה מופיע באפליקציה ו/או בשירותים.

5. רכישת המוצרים באפליקציה ו/או בשירותים

5.1

האפליקציה והשירותים מיועדים לאפשר רכישת מוצרי צריכה מסוימים מהחברה. החברה אינה מתחייבת כי מוצרים כלשהם שירכשו יהיו ממקור ספציפי. המחירים המוצגים באפליקציה ו/או בשירותים כוללים מע''מ כדין ואינם כוללים דמי משלוח, אלא אם צוין אחרת במפורש. על מנת לבצע רכישה באפליקציה ו/או בשירותים, יתבקש המשתמש מעת לעת להקליד קוד שישלח אליו, וכן להקליד פרטים בסיסיים, כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר טלפון סלולרי, פרטי אמצעי תשלום ופרטים נוספים בקשר עם הזמנת המוצרים. המשתמש מתחייב כי הפרטים שיקליד יהיו מלאים, נכונים ומדויקים. לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הפעלת האפליקציה ו/או השירותים. כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באפליקציה ו/או בשירותים ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע לחדשות ולעדכונים בקשר עם האפליקציה ו/או השירותים, ניוזלטרים, ובכפוף לקבלת הסכמת המשתמש, ככל הנדרש לפי הדין החל בישראל, בנוגע למבצעים, הנחות, הטבות, תוכן פרסומי וכיו"ב.

5.2

כל רכישה באפליקציה ו/או בשירותים מותנית בתשלום מראש .במעמד ביצוע ההזמנה תהא החברה רשאית לערוך בדיקה של פרטי אמצעי התשלום ולבקש מספק אמצעי התשלום אישור, והחברה רשאית להתנות אישור ההזמנה בבדיקה ו/או אישור כאמור. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין מחיר המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות אמצעי התשלום מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. כל הזמנה תהא לפי תנאים אלה והתנאים שיופיעו באותו חלק באפליקציה אשר יציע את המוצר ולמשתמש לא תהא זכות כלשהי, למעט כמפורש בתנאי ההזמנה המתאימה כאמור ובכפוף להוראות תנאים אלה.

5.3

אישור רישום ההזמנה אינו מהווה ראיה בדבר השלמת ו/או אישור הפעולה, העסקה ו/או ההזמנה ואין בה כדי לחייב את החברה. החברה תהא מחויבת לאספקת המוצרים המוזמנים רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה המתאימה, קבלת אישור מאת ספק אמצעי התשלום על ביצוע החיוב בידי החברה, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינו לבין החברה ובכפוף לשיקול דעת החברה, ואישור ההזמנה בכתב על ידי החברה למשתמש .במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי ספק אמצעי התשלום, יקבל המשתמש הודעה מתאימה. מובהר כי החברה רשאית לבטל כל הזמנה, אשר לא הושלמה במלואה ו/או תהליך ההזמנה לגביה לא הושלם במלואו, לפי שיקול דעת החברה. החברה רשאית אף לסרב להזמנה או לבטלה, היה ולפי שיקול דעתה אינה יכולה לספקו (אף אם באפליקציה ו/או בשירותים מוצג אחרת באותה עת מסיבה כלשהי), למשל בהיעדר המלאים המתאימים במועדים הרלבנטיים, ו/או היה וישנם טעויות ו/או שיבושים בתיאור, מחיר ו/או פרטים אחרים בקשר עם המוצרים. הודעת סירוב או ביטול תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש, והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר, על טענה כלשהי כנגד החברה. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל, למנוע ו/או לחסום את האפשרות להזמין מוצרים באפליקציה ו/או בשירותים ו/או רכישות, לרבות בהקשר של משתמש שכבר ביצע רכישות דרך האפליקציה ו/או השירותים ו/או שמנצל את האפליקציה ו/או השירותים ו/או המוצרים באופן בלתי סביר ו/או לרעה ו/או שיש בהקשר שלו חשש להפרת תנאים אלה ו/או הדין ו/או לפגיעה בבטיחות השירותים.

5.4

כל התשלומים לחברה יתבצעו בשקלים חדשים.

5.5

על מנת לבצע רכישה באפליקציה ו/או בשירותים, המשתמש עשוי להתבקש לפתוח חשבון באפליקציה. המשתמש לא ישתמש בחשבונו של אחר. המשתמש בלבד אחראי לפעילות בחשבונו  ולשמירת הקודים שלו. המשתמש בלבד אחראי לשימוש (לרבות על ידי מי שאינו מורשה לכך) כלשהו בחשבונו, בקודים שלו ו/או כל נזק ו/או הפסד שיגרם כתוצאה מכך.

5.6

לא ניתן להזמין באמצעות האפליקציה ו/או השירותים מוצרים שסך מחירם פחות מ-0 ₪. כדי שהמוצרים יסופקו למשתמש והחברה תוכל לספקם, על המשתמש למסור פרטים מלאים ומדויקים בהזמנה.

5.7

החברה תהא רשאית לספק על הזמנה באופן חלקי (למשל לא לספק חלק מהפריטים שהוזמנו או לספק כמות קטנה יותר של פריטים מהכמות שהוזמנה). לא תהיה למשתמש, והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר, על טענה, דרישה ו/או תביעה כלשהי בקשר עם חלקיות האספקה ו/או אי אספקת מוצר כשלהו.

5.8

תמונות המוצרים באפליקציה ו/או בשירותים הינן להמחשה בלבד.

5.9

מוצרים שמטבעם יש ללקטם ו/או לבוחרם פיסית, כגון פירות וירקות, יבחרו על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא תהא טענה כלשהי בקשר עם המוצרים הללו שיסופקו לו.

5.10

בעת הזמנת מוצרים שכפופים לתאריך תפוגה , החברה תשתדל לספק מוצרים בעלי תאריך תפוגה רחוק ככל האפשר. לא תהא למשתמש טענה בקשר עם תאריך תפוגה של מוצר, כל עוד המועד סביר ביחס למועד האספקה.

5.11

חיוב משתמש בגין מוצרים במשקל יהיה לפי שקילתם בפועל על ידי החברה. אומדן מחיר מוצר בעת ההזמנה יהיה לפי הערכת משקלו באותה עת. מטבע הדברים, במוצרים כאלה תיתכן סטייה סבירה בין המשקל המוערך בעת ביצוע ההזמנה לבין משקל המוצרים בעת שקילתם ולבין משקל המוצרים בעת אספקתם.

6. אספקת מוצרים

6.1

המוצרים נשוא ההזמנות באפליקציה ו/או בשירותים הינם לאספקה בבנימינה והסביבה, במדינת ישראל (במקומות שאינם מוגבלים לגישה ביטחונית) בלבד. החברה אינה מתחייבת כי אספקה תהא אפשרית בכל מקום שעומד בתנאי המשפט הקודם. 

6.2

לחברה לא תהא אחריות כלשהי בקשר עם המוצרים המוזמנים, אספקתם ו/או תנאים אלה, ככל שהפרה כלשהי קשורה עם כוח עליון ו/או גורם שאינו בשליטת החברה, לרבות מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום, אירועים ביטחוניים, תקלות מחשב, תקלות טלפוניות, תקלות תקשורת, הצפות, נזקי טבע, שביתות, סכסוכי עבודה, חבלות ו/או תאונות ("כוח עליון").

6.3

החברה רשאית להתנות אספקת מוצרים בהצגת תעודת הזהות של המשתמש, מספר אישור ההזמנה ואמצעי זיהוי נוספים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.

6.4

החברה תהא רשאית, בכל עת, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם ו/או להעניק הנחות, הטבות, מבצעים וכיו"ב (ביחד, "מבצעים"), לרבות כאלה שמיוחדים למשתמשים שהינם ברשימת הדיוור של האפליקציה, אשר יותנו בהיותם משתמשים כאמור, ו/או לשנות, לבטל, לסיים ו/או להפסיק הנחות, הטבות, מבצעים וכיו"ב. מבצע יחול רק על רכישות שהושלמו טרם ביטולו, הפסקתו, שינויו ו/או סיומו ולא תהיה למשתמש זכות, טענה ו/או דרישה כלשהי בקשר עם כך. למעט ככל שמצוין באפליקציה אחרת, אין כפל מבצעים. לצורך זיהוי משתמש ברשימת הדיוור, תהא החברה רשאית לדרוש מהמשתמש למלא פרטים, כגון תעודת זהות, כתובת דוא"ל, מספר טלפון סלולרי ו/או קוד שיישלח אליו. החברה, האפליקציה ו/או השירותים יהיו רשאים להסיר משתמש מרשימת הדיוור ו/או לא לאשר לו להצטרף אליה בכל מקרה של חשש לניצול, מניפולציה ו/או שימוש בלתי סביר באפליקציה ו/או בשירותים.

6.5

המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל מקום אליו יבקש את אספקת המוצרים הינו מקום בטוח שהגישה אליו קלה, נוחה ובטוחה.

6.6

החברה תנקוט במאמצים סבירים כדי לעמוד במועדי האספקה המשוערים הנקובים באפליקציה, אולם לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם עיכובים באספקה מסיבה כלשהי. החברה רשאית לערוך את אספקת המוצרים באמצעות חברות שליחויות, שאז תהא האספקה כפופה אף לתנאי האספקה של אותן חברות שליחויות ולכיסוי הגאוגרפי שלהן.

6.7

היה ובעת אספקת המשלוח לא יהיה המשתמש נוכח במקום האספקה, תהא החברה רשאית למסור את המוצרים למי שיהיה נוכח במקום באותה עת או, אם איש אינו נוכח, להשאירו בסמוך לכניסה למקום האספקה. החברה לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם אובדן, קלקול, שבר, נזק ו/או ליקוי שיתרחשו בגין האספקה לפי המשפט הקודם וכל האחריות לכך תהא על המשתמש.

6.8

אריזת המוצרים למשלוח תהא סבירה, לפי שיקול דעת החברה.

6.9

עם אספקת המוצרים, על המשתמש לבדוק היטב את תכולת המשלוח, הן ביחס להזמנה והן ביחס לחשבונית שתימסר באספקה, וכן את המוצרים.

7. החזרים וביטול עסקה על ידי משתמש

7.1

היה ובאספקה של הזמנה של משתמש תחת תנאים אלה (א) חסר מוצר מוזמן; או (ב) שישנו חוסר שביעות רצון של המשתמש ביחס למוצר שסופק, וזאת בשל הפרה יסודית של תנאים אלה על ידי החברה ושלא באשמת המשתמש ו/או בשל הפרה של תנאים אלה על ידי המשתמש; על המשתמש להודיע על כך למוקד שירות הלקוחות של חברה בהקדם האפשרי, ובכל מקרה תוך 24 (עשרים וארבע) שעות ממועד האספקה; החברה תבדוק את הפניה (המשתמש יספק לחברה כל ראיות שיתבקשו עלי ידיה). לא הודיע המשתמש כאמור יהווה הדבר וויתרו בלתי חוזר שלו על כל טענות, דרישות ו/או תביעות בקשר עם ההזמנה, המוצרים תחתיה ו/או ההתאמה שלהם. ככל שהחברה תמצא בבדיקה כאמור שחסר מוצר מוזמן או שישנו מוצר שניזוק, התקלקל או אינו ניתן לשימוש, באופן שהמוצר אינו תואם כלל את המוזמן, וזאת בשל הפרה יסודית של תנאים אלה על ידי החברה ושלא באשמת המשתמש ו/או בשל הפרה של תנאים אלה על ידי המשתמש; והמשתמש שילם על אותו מוצר; החברה, לפי בחירתה, תבצע את החזר כספי של המחיר שחויב בגין אותו מוצר בהקדם האפשרי, אף שיתכן שהמשתמש יוכל לראותו רק לאחר שבעה – ארבעה עשר (7-14) ימי עסקים ממועד ההחזר, או שתפסק למשתמש בהקדם את המוצר החסר או תחליף את המוצר בהקדם, ככל שכל שהחברה חייבת בכך לפי הדין הקוגנטי. היה והחברה תבחר בהחזר כספי ומשתמש לא יקבל את ההחזר הכספי תוך עשרים ואחת (21) ימי עסקים מבקשתו, עליו לפנות בהקדם לחברה. בכל מקרה של החזר כספי או החלפת מוצר, החברה תהא רשאית לדרוש (ו/או להתנות את ההחזר או ההחלפה, בהתאמה, בכך) שהמשתמש יחזיר לחברה את המוצר הרלבנטי בשלמותו, באריזתו המקורית ובלא פגם ו/או פגיעה, בתיאום עם החברה. 

7.2

משתמש לא יהיה רשאי לבטל עסקה שביצע באפליקציה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים בקשר עם מוצרים מתכלים ו/או פסידים ו/או מוצאים אחרים שלגביהם מאפשר חוק הגנת הצרכן, 1981 ("חוק הגנת הצרכן") ו/או כל דין אחר איסור ביטול עסקה. 

7.3

ביחס למוצרים עליהם סעיף 7.2 אינו חל, ככל שחוק הגנת הצרכן מקנה זכות כזו למשתמש (ובכפוף לתנאים שאותו חוק ותקנותיו קובעים לאותה זכות) ובכפוף לתנאים שתקבע לעניין זה החברה מעת לעת, אותו משתמש יהיה רשאי לבטל עסקה שביצע באפליקציה (אך ורק את החלק של העסקה שהינו לרכישת אותם מוצרים) בהודעה שלו שתתקבל אצל החברה בתוך ארבעה עשר (14) ימים מיום אישור ההזמנה לפי תנאים אלה; החזר כספי (ככל שהמשתמש כבר שילם על השירות המבוטל כאמור והחברה מחויבת להחזר כספי בעקבות הביטול לפי הוראות חוק הגנת הצרכן הקוגנטיות) במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות ביטול חיוב או זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה או בדרך אחרת, לפי שיקול דעת החברה, בכפוף לניכוי דמי ביטול בשיעור 5% מהמחיר או 100 ₪, לפי הנמוך בניהם.

7.4

על אף כל האמור בסעיף 7 זה, משתמש לא יהיה זכאי להחזר דמי משלוח כלשהם. מובהר כי זכויות משתמש תחת סעיף 7 זה חלות ביחס למוצר/ים מסוימים, לפי תנאי תנאים אלה, ולא ביחס למוצר/ים אחרים כלשהם ו/או ביחס להזמנה ו/או רכישה כלשהי בכללותה.

7.5

התחייבויות החברה תחת סעיף 7 זה יחולו ככל שחוק הגנת הצרכן, מחייב אותה בכך קוגנטית בלבד. ככל שחוק הגנת הצרכן יטיב עם החברה או יאפשר להיטיב עם החברה בקשר עם סעיף 7 זה, יחולו ההוראות המיטיבות עם החברה. 

8. ביטול עסקה על ידי החברה

החברה רשאית בכל עת (לרבות לאחר אישור ההזמנה ו/או החיוב בגינה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם יתברר כי אין לחברה את המלאי או המשאבים הדרושים לצורך ביצוע השירות המוזמן; אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש; בכל מקרה של מעשה או מחדל שלא בהתאם לתנאים אלה; המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש מסר  בהקשר כלשהו פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה, במי מטעמה, באפליקציה ו/או בשירותים, בפעילותם התקינה ו/או בצד שלישי כלשהו; אם החברה חוששת כי המשתמש אינו מזמין את המוצרים עבור עצמו ו/או סוחר בהם; החברה חוששת מניצול לרעה של האפליקציה ו/או השירותים על ידי המשתמש, הונאה ו/או גניבה; כל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון, אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האפליקציה ו/או השירותים, לספק למשתמש את השירותים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. החברה לא תהא אחראית לנזקים כלשהם בקשר עם ביטול כאמור, לרבות בגין רכישת המוצרים במחיר יקר יותר מצד שלישי.

9. קניין רוחני

9.1

הרישיון הניתן למשתמש תחת תנאים אלה הינו רישיון מוגבל שאינו ניתן להעברה או לרישוי משנה להשתמש כדין באפליקציה בטלפון הסלולרי החכם שלו שבאחזקתו, אשר באמצעותו יש לו הגישה לאפליקציה ולשירותים. כל משתמש מתחייב לא להשתמש במה מן האמור לעיל, למעט שימוש באפליקציה בהתאם להוראות תנאים אלה. כל משתמש מכיר מכך שכל סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות, הסודות המסחריים, זכויות הקניין הרוחני, והזכויות האחרות, בקשר עם האפליקציה ו/או השירותים ו/או שמופיעים במה מהם, לרבות כל תכנים, מידע, מסמכים, איפינים, קוד מקור, פרטי הפעלה, עיצוב, בסיסי הנתונים, רשימות, תיאורים, נתונים, פרטים, אייקונים (icons), תצוגות, גרפיקה, הצגה מילולית, ולוגואים, באפליקציה ו/או בשירותים, שמופיעים במה מהם ו/או של מה מהם (לרבות תוכן שהגישה אליו בדפי מרשתת של החברה שהינם חיצוניים לאפליקציה ו/או שהתקבל ו/או שניתן לדלות באמצעות האפליקציה ו/או השירותים), וכל נגזרת של מה מן האמור לעיל, הינם רכושה של החברה (ו/או של ספקי הרישיונות שלה) בלבד ואין לעשות בהם שימוש כלשהו, בלא אישורה של החברה בכתב ומראש. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתמש מתחייב לא לאסוף, להעביר, לפרסם, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לאחסן, לעבד, לפתח, ליצור נגזרות של, להנדס לאחור, לערוך מחדש, לפרק, לנסות לגזור את קוד המקור של, לשנות, להשכיר, להחכיר, להלוות, למכור, לשווק, להציג, לשדר, להפיץ, להפיץ מחדש, להעניק רישיון משנה של, לאפשר גישה את, ו/או לתרגם, בדרך כלשהי, איזה מהפריטים לעיל ו/או תוכן באפליקציה. כל משתמש מתחייב לא לנצל את האפליקציה ו/או השירותים שלא בסמכות, למשל לנצלו באמצעות השגת גבול ו/או יצירת עומס על הרשת. כל משתמש מכיר בכך כי השם של החברה, סימני המסחר שלה ו/או בשימושה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) וכיו"ב הם כולם רכושה של החברה בלבד ורק לה מותר להשתמש, להתיר בהם שימוש, להציג ו/או לערוך אותם. המשתמש אינו רשאי להעתיק, להשתמש ו/או לנקוט בפעולה אחרת כלשהי בקשר עם סימני המסחר המופיעים באפליקציה ו/או בשירותים. אין בהצגת ו/או בהכללת תכנים באפליקציה ו/או בשירותים ו/או בפריט שיש אליו קישור באפליקציה ו/או בשירותים כמתן זכויות ו/או רשות כלשהן למשתמש בקשר עם אותם תכנים. 

9.2

האפליקציה עשויה לכלול קישור לאפליקציות או פריטים אחרים ("האפליקציות האחרות"), לרבות באמצעות פרסומת, תמונות ו/או מידע. למען הסר ספק, לחברה לא תהיה אחריות כלשהי, והחברה לא מציגה מצג כלשהו, בקשר עם האפליקציות האחרות, שירותיהן, מוצריהן ו/או תכנים כלשהם בהן, ו/או החוקיות, המוסריות, העדכניות ו/או האמינות של מה מן האמור לעיל ו/או השימוש במה מן האמור לעיל. החברה אינה מחויבת לבקר ו/או לבדוק בדרך כלשהי את האפליקציות האחרות. אין בהכללת קישור לאפליקציות האחרות משום הסכמה, אישור, המלצה, העדפה ו/או עידוד כלשהו האפליקציות האחרות ו/או תוכן כלשהם בהן. הגלישה ו/או השימוש האפליקציות האחרות הינם על אחריותו של המשתמש בלבד. המשתמש לא ישתמש באפליקציה לצורך יצירת קישורים לאפליקציות ו/או פריטים המכילים תכנים לא חוקיים, לא הולמים ו/או אסורים ו/או שעלולים לפגוע ברגשות הציבור, טוהר המידות ו/או ערכי מוסר ו/או אתרים פורנוגרפיים, אפליקציות פורנוגרפיות ו/או אפליקציות המכילות דברי בלע ו/או הסתה. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר ו/או לשנות כל קישור מהאפליקציה ו/או להוסיף קישורים נוספים. 

9.3

יתכן שהאפליקציה כוללת ו/או מאפשרת גישה לתוכן של צדדים שלישיים ו/או המשתמשים (בסעיף 9.3 זה, ביחד, "הצדדים השלישיים"). לחברה (וכן לנותני השירותים שלה ו/או לצדדים השלישיים) לא תהיה אחריות כלשהי בקשר עם התכנים האלה, נכונותם, עדכניותם, שלמותם ו/או השימוש בהם. כל פרסום מסחרי, ישיר או עקיף, על ידי צד שלישי כפוף לאישור מראש ובכתב של החברה. כל האחריות בקשר עם פרסום כאמור, התכנים שלו ו/או להתקשרות כלשהי בין משתמש לבין המפרסם תהא של הצד השלישי המפרסם ולחברה לא תהא אחריות כלשהי בקשר עם מה מן האמור לעיל. החברה לא תיחשב למעורבת ו/או לצד בהתקשרות בין מפרסם כלשהו לבין משתמש כלשהו. לחברה לא תהא אחריות כלשהי לפעילויות ו/או מעשים של צדדים שלישיים תוך שימוש באפליקציה ו/או בשירותים (למשל שימוש במידע בנתונים שחשפו המשתמשים באפליקציה ו/או ארגון מפגשים באמצעות האפליקציה). החברה אינה מתחייבת לבדוק את הפרסומים באפליקציה ו/או בשירותים, מהימנותם, אמינותם ו/או עדכניותם ו/או את תנאי ו/או תוכן המבצעים המוצעים על ידי המפרסמים. אין בהכללת פרסום באפליקציה ו/או בשירותים משום המלצה לרכוש את המוצרים ו/או השירותים נשוא הפרסומים. ייתכן שבמסגרת האפליקציה תתקיים פעילות רשת חברתית, מפגשים, קבוצות, קהילות, פורומים, צ'טים ו/או שיתוף תכנים. לחברה לא תהא אחריות ו/או חבות כלשהי בקשר עם התכנים בפעילויות אלה (אשר תהא על המשתמש המזין בלבד). לחברה לא תהא אחריות כלשהי בקשר עם עסקאות של משתמש עם צד שלישי כלשהו.  

10. אחריות

10.1

האפליקציה והשירותים, לרבות התוכן בהם, מונגשים כפי שהם וכפי שהם זמינים, בלא מצגים ו/או אחריות כלשהי מצד החברה, לרבות בדבר זמינותם, איכותם, התאמתם, הבעלות בהם ו/או היותם נקיים מבאגים, הפרות ביטחון, מתקפות וירוסים וכיו"ב. כל מצגים, אחריות, ערבויות ותנאים, מפורשים, משתמעים, חוקיים, מכוח הדין ו/או אחרים, לרבות בדבר מסחריות, איכות, התאמה, טיב, זמן שימוש, עמידות, בעלות, היעדר הפרה, היעדר הפרעה, היעדר טעות וכיו"ב, לחובת החברה, מוחרגים בזאת, במידה המרבית המותרת לפי דין.

10.2

לא תהא לחברה (ו/או לחברות קשורות אליה) אחריות כלשהי בקשר עם תקלות במרשתת, תקשורת איטית, עומסים וכיו"ב; בטחון מידע כלשהו שמשתמש יספק ו/או פעולות באפליקציה; פעולה ו/או מחדל של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו ו/או סכסוך בין משתמשים (אף שהחברה תהא רשאית לנטר סכסוך כזה); נזקים עקיפים, נסיבתיים, מיוחדים, תוצאתיים ו/או עונשיים, לרבות נזק כלשהו למחשב, טלפון ו/או ציוד כלשהו של המשתמש בקשר עם שימוש באפליקציה ו/או בשירותים ו/או אובדן רווחים, הכנסות, שם טוב ו/או מוניטין ו/או אובדן מידע; גישה ו/או היעדר גישה ו/או קשיים בגישה ואפליקציה ו/או לשירותים; תביעות ו/או טענות בקשר עם השימוש באפליקציה ו/או בשירותים; תשלומים שמשתמש יחויב בהם במהלך, עקב ו/או בקשר עם שימוש באפליקציה ו/או בשירותים; מוצרים, שירותים ו/או מידע שמספקים צדדים שלישיים ו/או עסקאות של משתמש עם צד שלישי כלשהו; ו/או נזק אחר כלשהו, בין ישיר ובין עקיף, לרבות עוגמת נפש וכיו"ב, לרבות ככל שינבע מטעות, מחדל, הפרעה, עיכוב ו/או שגיאות במתן, אספקת, קבלת, יצירת ו/או ביטול מידע בעניין האפליקציה ו/או השירותים.

10.3

לא תהא לחברה אחריות כלשהי, למעט אחריות לאספקת המוצרים המוזמנים לפי תנאים אלה, בהתאם לדין החל (ככל שלא ניתן להתנות עליו). האמור יהווה את אחריות החברה הבלעדית בקשר על מוצרים כלשהם ו/או אספקתם.

10.4

אחריותה המצטברת של החברה כלפי משתמש תחת עילה משפטית כלשהי לא תעלה על הסכום הכולל שהמשמש שילם לחברה בפועל במשך שש (6) החודשים שלפני התרחש האירוע שמהווה את עילת תביעתו. בנוסף, אחריות החברה כלפי משתמש תחת עילה משפטית כלשהי בקשר עם מוצר כלשהו שהזמין לא תעלה על הסכום ששילם לחברה בגינו בפועל.

10.5

משתמש ישפה את החברה בגין כל נזקים, לרבות שכ"ט עורכי דין, הוצאות אחרות והפסדים, שיגרמו לחברה בקשר עם שימושו של אותו משתמש באפליקציה ו/או בשירותים ו/או הפרה של תנאים אלה. 

11. דין ושיפוט

הדין החל על ו/או בקשר עם תנאים אלה, האפליקציה, השירותים, השימוש במה מן האמור לעיל ו/או רכישת מוצרים באמצעות מה מן האמור לעיל ו/או כל פעולה ו/או סכסוך בקשר עם מה מן המאור לעיל הוא הדין הישראלי בלבד (בלא כללי ברירת הדין בו). הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין, בקשר עם תנאים אלה, האפליקציה, השירותים, השימוש במה מן האמור לעיל ו/או רכישת מוצרים באמצעות מה מן האמור לעיל ו/או אספקתם, תהא לבתי המשפט בתל אביב-יפו, ישראל, בלבד.