מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה במרץ 30, 2022

1.

מדיניות הפרטיות מסבירה איזה מידע (לרבות מידע אישי, דהיינו כזה שמאפשר לזהות את המשתמש באופן אישי) החברה תאסוף, איך תשתמש בו ובאיזה נסיבות תגלה אותו ובדבר הבחירות שמשתמש יכול לעשות ביחס למידע כזה.

2.

החברה תהא רשאית לאסוף, לשמור ולאחסן סוגי מידע שונים, לרבות מידע ונתונים אישיים, ביחס למשתמשים ו/או להכליל במאגר ו/או מאגרי מידע, קיימים ו/או עתידיים, לפי שיקול דעתה של החברה, בכל עת ומעת לעת. על מנת לרכוש מוצרים באמצעות האפליקציה ו/או השירותים, יידרש המשתמש למסור מידע כגון שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, תאריך לידה, פרטי כרטיס אשראי, פרטי הזמנת המשתמש וכיו"ב, אשר עלול להוות מידע אישי. המשתמש אינו מחויב למסור את המידע כאמור, אולם אם לא יעשה כן, לא יוכל לרכוש מוצרים באמצעות האפליקציה ו/או השירותים. המשתמש מתחייב לא לגלות לחברה מידע פרטי, אלא ככל שהכרחי לשימושו באפליקציה.

3.

משתמש עשוי אף לספק לנו מידע ביחס לחוויה עם שותף קמעונאי. בעקבות כך אנו עשויים לפנות לאותו קמעונאי ו/או לקמעונאים אחרים מטעמי בריאות ו/או ביטחון הציבור ו/או בקשר עם החזר ולחלוק עמו מידע כאמור. היה ומשתמש ירשם לשירותים ו/או לאפליקציה באמצעות שירות של צד שלישי, החברה ואותו צד שלישי עשויים לקבל מידע על המשתמש ושימושו בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי. האפליקציה עשויה גם להתיר שימוש בכלי שיתוף חברתי, אשר יאפשרו למשתמשים לחלוק פעולות בשירותים באפליקציות, שירותים ו/או אפליקציות אחרים; במקרים כאלה ספקי הכלים הללו עשויים לקבל מידע על המשתמש; על כל משתמש לבדוק את מדיניות הפרטיות של שירותי צדדים שלישיים אלה והגדרותיו אצלם. שותפי החברה עשויים לאפשר לנו לאסוף מידע על שימוש משתמשים באפליקציות ובאתרים של אותם שותפים. 

4.

החברה עשויה גם לאסוף מידע על מיקומם של משתמשים. המשתמש יוכלו לבחור שלא לאפשר זאת באמצעות ההגדרות בטלפון הסלולרי או בדפדפן או כמונחה על ידי האפליקציה. החברה עשויה להסיק מידע מיקום כללי של משתמש, למשל באמצעות שימוש בכתובת ה-IP שלו. כשמשתמש נמצא ו/או משתמש באפליקציה ו/או בשירותים, החברה מקבלת אוטומטית מידע טכני בייחס לחומרה ולתוכנה בשימוש.

5.

פרטיות המשתמשים חשובה ביותר לחברה והחברה מכבדת אותה. החברה מחויבת לנקוט באמצעים מקובלים להגנת פרטיות המשתמשים ומודעת לצורך שלהם בהגנה וניהול של פרטיותם, בנוגע לשימושם באפליקציה ו/או בשירותים. אף על פי כן, החברה לא יכולה להבטיח פרטיות מלאה ו/או שלא יהיו חדירות לאפליקציה ו/או לשירותים ו/או לשרתי ו/או מחשבי החברה ו/או המשתמשים ו/או הפרעות ו/או שיבושים בפעילות האפליקציה ו/או השירותים ו/או בקשר עם המידע בהם ו/או חשיפות מידע. על אף כל הוראה אחרת, לא תהא החברה אחריות בקשר עם הפרות סודיות ו/או פרטיות, למעט הפרת פרטיות ככל שתנבע מזדון של החברה. ככל שתהיה חדירה למערכות החברה ו/או אדם ו/או יישות אחרת, לאפליקציה ו/או לשירותים, ייחשף מידע בנסיבות שלא בשליטת החברה ו/או גוף כלשהו יקבל לרשותו מידע מהאפליקציה ו/או השירותים, לחברה לא תהא אחריות כלשהי בקשר עם כך ו/או שימוש במידע כאמור, וכל משתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר למה מן האמור לעיל. 

6.

החברה רשאית להשתמש, לרבות באמצעות ספקיה, במידע שמשתמש יספק לה (לרבות מידע אישי) לשיפור האפליקציה, השירותים ושירותי החברה עבור המשתמש ובכלל, לביצוע ניתוחים סטטיסטיים, להבנת באינטראקציה בין האפליקציה והשירותים לבין המשתמשים, להתאים את האפליקציה והשירותים והתכנים בהם לצרכיו והעדפותיו האישיים של המשתמש, כדי ליצור קשר עמו, לזיהוי ו/או אימות גישתו לאפליקציה ו/או לשירותים ו/או בקשר עם התשלומים שלו לחברה. כמו כן, החברה תהא רשאית להשתמש במידע שמשתמש יספק לה (לרבות מידע פרטי), לשנותו, לפרסמו, לגלותו ולהפיצו בקשר עם האפליקציה ו/או השירותים, לצורך תפעול, שיפור ו/או ביצוע האפליקציה ו/או השירותים ו/או מוצרי ו/או שירותי החברה ו/או רכישת החברה ו/או עסקת מימון בחברה ו/או שיתוף פעולה בין החברה לבין צד שלישי כלשהו (לרבות לצורך הצעות שיש לצדדים שלישיים עבור משתמשים) ו/או משא ומתן בקשר עם מה מן האמור לעיל, לשם שמירת קשר עם המשתמשים, לשם הספקת המוצרים לרוכשיהם דרך האפליקציה ו/או השירותים, למטרות שיווק וקידום מכירות, לטובת בדיקות של תלונות משתמשים ו/או בדיקות פנימיות ו/או לצרכים סטטיסטיים. החברה תהא רשאית למסור, לפי שיקול דעתה, כל מידע שאינו אישי ו/או על בסיס מצטבר.

7.

בנוסף, החברה תהא רשאית למסור ולהעביר את המידע לעובדיה ולספקיה, לרבות נותני השירותים שלה, מי שיבצע פעולות שיווק עבורה ו/או ספקי אמצעי תשלום באופן כללי, לרבות על מנת לתפעל את האפליקציה, לספק הזמנות בה ו/או לספק את השירותים.; בעוד החברה עושה מאמצים כדי למנוע שימוש לרעה במידע על ידי האמורים לעיל, החברה לא יכולה להבטיח זאת; כל משתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על טענות כלשהן (כלפי החברה, מי מטעמה ו/או שקשור עמה) בקשר עם שימוש כלשהו של מי מהאמורים לעיל במידע כלשהו.

8.

החברה תהא רשאית לקרוא, לשמור, לגלות ו/או לגשת לכל מידע, לרבות כזה שמשתמש יספק לה, כפי שהיא תאמין באופן סביר שנדרש כדי (א) למלא אחר הדין החל ו/או סטנדרטים משפטיים מקובלים, הנדרש בהליך משפטי, בקשה מרשות וכיו"ב; (ב) לאכוף את תנאים אלה, לרבות חקירת הפרות פוטנציאליות שלהם, ו/או למממש את זכויות החברה; (ג) לזהות, למנוע ו/או לטפל בתרמית, נזק ו/או נושאי ביטחון ו/או טכניים; (ד) לטפל בפניות משתמשים; ו/או (ה) להגן על זכויות, נכסים ו/או בטיחות של החברה, האפליקציה, השירותים, המשתמשים ו/או הציבור. יתר על כן, היה ויטען כי משתמש יעשה שימוש באפליקציה ו/או בשירותים שפוגע בצד שלישי ו/או מפר זכויות צד שלישי ו/או דין כלשהו, תהא החברה רשאית לגלות כל מידע של המשתמש ו/או לבצע כל פעולה אחרת. לחברה לא תהא אחריות בקשר עם מדיניות פרטיות של צדדים שלישיים ו/או הפרות פרטיות על ידי צדדים שלישיים. 

9.

ככל שהמשתמש אישר זאת במסגרת ההרשמה לאפליקציה ו/או לשירותים, הזמנת מוצרים באמצעות האפליקציה ו/או השירותים ו/או אחרת, החברה תהא רשאית לצרף את המשתמש לרשימת הדיוור של החברה, אשר תשמש את החברה לטובת משלוח חומר שיווקי, מידע על מוצרים ומבצעים ו/או מידע אחר בנוגע לחברה. משתמש אשר אישר את צירופו לרשימת הדיוור של החברה, מאשר לחברה לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות עמו לצורכי דיוור ישיר, ובכלל זה על מנת לשלוח לו, באמצעות דואר אלקטרוני (e-mail), מסרונים לטלפון הנייד (sms ו/או הודעות WhatsApp) ו/או בכל אופן אחר, מסרים הנוגעים למוצרים נוספים אשר מסופקים על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים הקשורים עמה בקשרים מסחריים ו/או אחרים, ובלבד שבכל מסר שתשלח החברה (ככל שתשלח) למשתמש, תינתן למשתמש אפשרות להודיע לחברה כי אינו מעוניין להמשיך ולקבל מסרים כאמור. משתמש אשר מבקש להיגרע מרשימת הדיוור של החברה, ישלח לחברה הודעה מתאימה, באמצעות דוא"ל: support@superduper.co.il ו/או באמצעות לינק שיצורף למסרים שיישלחו ללקוחות הכלולים ברשימת הדיוור והחברה תסיר אותו מרשימת הדיוור בתוך 5 (חמישה) ימי עבודה מיום שתקבל החברה הוראה מן המשתמש לעשות כן.

10.

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, לעיין מעת לעת בתכנים שיועלו או יפורסמו באפליקציה ו/או בשירותים. אין על החברה חובה כלשהי לעניין, לבדוק ו/או לפקח על תכנים כלשהם. מתן ו/או מימוש זכות העיון כאמור לא תטיל על החברה אחריות כלשהי בקשר עם תכנים כלשהם. משתמש לא יעתיק, יאסוף ו/או יוריד מהאפליקציה ו/או השירותים מידע ו/או פרטים בקשר עם משתמשים ולא ישתמש מידע כאמור ו/או יגלה אותו.

11.

האפליקציה ו/או השירותים עשויים לעשות שימוש בטכנולוגיות איתור, למשל לאיסוף מידע על הפעילות באפליקציה ו/או כדי להיזכר במידע שמשתמש נתן בעבר, וכן בצדדים שלישיים – למשל כדי להציג או להעלות פרסומות ולחקור ולמדוד את יעילות הפרסומות. בעת השימוש באפליקציה ו/או בשירותים עשוי להיאסף מידע אודות הדפים בהם צפה המשתמש, המודעות בהן צפה, התכנים שעניינו אותו, אינטראקציות עם משתמשים אחרים, נתונים בקשר עם המכשיר באמצעותו שהה באפליקציה, משך זמן שהייתו באפליקציה, הפעולות שבצע באפליקציה ו/או באפליקציות ו/או אתרים אחרים אליהם הגיע באמצעות באפליקציה ו/או בשירותים וכיו"ב. האפליקציה ו/או השירותים משתמשים ב"עוגיות" (cookies) מסוגים שונים ועוד כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש בו, להתאימו להעדפות אישיות של המשתמש, לסייע בתפעולו וכיו"ב. עוגיות הן קבצי טקסט, שדפדפן המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה ושומר. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, כדוגמת הדפים בהם ביקש המשתמש, מהיכן הגיע אל האפליקציה ו/או השירותים, אזורים באפליקציה ו/או בשירותים, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאפליקציה ו/או לשירותים ועוד. המשתמש יוכל להימנע מקבלת חלק מהעוגיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן או בטלפון הסלולרי שלו. נטרול עוגיות עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל להשתמש באפליקציה, בשירותים ו/או בחלקם. איננו מבטיחים להיענות בדרך כלשהי להודעות אוטומטיות של "Do Not Transmit" מצד משתמשים.

12.

החברה מתחייבת להסיר ממאגרי המידע שלה בקשר עם האפליקציה ו/או השירותים את הפרטים האישיים של משתמש, תוך חודש אחד (1) מקבלת בקשה בכתב למחיקה כאמור, באמצעות דוא"ל לכתובת support@superduper.co.il