מדיניות ביטולים והחזרות

עודכן לאחרונה: מרץ 30, 2022

החזרים וביטול עסקה על ידי משתמש

1.

היה ובאספקה של הזמנה של משתמש תחת תנאים אלה (א) חסר מוצר מוזמן; או (ב) שישנו חוסר שביעות רצון של המשתמש ביחס למוצר שסופק, וזאת בשל הפרה יסודית של תנאים אלה על ידי החברה ושלא באשמת המשתמש ו/או בשל הפרה של תנאים אלה על ידי המשתמש; על המשתמש להודיע על כך למוקד שירות הלקוחות של חברה בהקדם האפשרי, ובכל מקרה תוך 24 (עשרים וארבע) שעות ממועד האספקה; החברה תבדוק את הפניה (המשתמש יספק לחברה כל ראיות שיתבקשו עלי ידיה). לא הודיע המשתמש כאמור יהווה הדבר וויתרו בלתי חוזר שלו על כל טענות, דרישות ו/או תביעות בקשר עם ההזמנה, המוצרים תחתיה ו/או ההתאמה שלהם. ככל שהחברה תמצא בבדיקה כאמור שחסר מוצר מוזמן או שישנו מוצר שניזוק, התקלקל או אינו ניתן לשימוש, באופן שהמוצר אינו תואם כלל את המוזמן, וזאת בשל הפרה יסודית של תנאים אלה על ידי החברה ושלא באשמת המשתמש ו/או בשל הפרה של תנאים אלה על ידי המשתמש; והמשתמש שילם על אותו מוצר; החברה, לפי בחירתה, תבצע את החזר כספי של המחיר שחויב בגין אותו מוצר בהקדם האפשרי, אף שיתכן שהמשתמש יוכל לראותו רק לאחר שבעה – ארבעה עשר (7-14) ימי עסקים ממועד ההחזר, או שתפסק למשתמש בהקדם את המוצר החסר או תחליף את המוצר בהקדם, ככל שכל שהחברה חייבת בכך לפי הדין הקוגנטי. היה והחברה תבחר בהחזר כספי ומשתמש לא יקבל את ההחזר הכספי תוך עשרים ואחת (21) ימי עסקים מבקשתו, עליו לפנות בהקדם לחברה. בכל מקרה של החזר כספי או החלפת מוצר, החברה תהא רשאית לדרוש (ו/או להתנות את ההחזר או ההחלפה, בהתאמה, בכך) שהמשתמש יחזיר לחברה את המוצר הרלבנטי בשלמותו, באריזתו המקורית ובלא פגם ו/או פגיעה, בתיאום עם החברה. 

2.

משתמש לא יהיה רשאי לבטל עסקה שביצע באפליקציה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים בקשר עם מוצרים מתכלים ו/או פסידים ו/או מוצאים אחרים שלגביהם מאפשר חוק הגנת הצרכן, 1981 ("חוק הגנת הצרכן") ו/או כל דין אחר איסור ביטול עסקה. 

3.

ביחס למוצרים עליהם סעיף 7.2 אינו חל, ככל שחוק הגנת הצרכן מקנה זכות כזו למשתמש (ובכפוף לתנאים שאותו חוק ותקנותיו קובעים לאותה זכות) ובכפוף לתנאים שתקבע לעניין זה החברה מעת לעת, אותו משתמש יהיה רשאי לבטל עסקה שביצע באפליקציה (אך ורק את החלק של העסקה שהינו לרכישת אותם מוצרים) בהודעה שלו שתתקבל אצל החברה בתוך ארבעה עשר (14) ימים מיום אישור ההזמנה לפי תנאים אלה; החזר כספי (ככל שהמשתמש כבר שילם על השירות המבוטל כאמור והחברה מחויבת להחזר כספי בעקבות הביטול לפי הוראות חוק הגנת הצרכן הקוגנטיות) במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות ביטול חיוב או זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה או בדרך אחרת, לפי שיקול דעת החברה, בכפוף לניכוי דמי ביטול בשיעור 5% מהמחיר או 100 ₪, לפי הנמוך בניהם.

4.

על אף כל האמור בסעיף 7 זה, משתמש לא יהיה זכאי להחזר דמי משלוח כלשהם. מובהר כי זכויות משתמש תחת סעיף 7 זה חלות ביחס למוצר/ים מסוימים, לפי תנאי תנאים אלה, ולא ביחס למוצר/ים אחרים כלשהם ו/או ביחס להזמנה ו/או רכישה כלשהי בכללותה.

5.

התחייבויות החברה תחת סעיף 7 זה יחולו ככל שחוק הגנת הצרכן, מחייב אותה בכך קוגנטית בלבד. ככל שחוק הגנת הצרכן יטיב עם החברה או יאפשר להיטיב עם החברה בקשר עם סעיף 7 זה, יחולו ההוראות המיטיבות עם החברה. 

ביטול עסקה על ידי החברה

החברה רשאית בכל עת (לרבות לאחר אישור ההזמנה ו/או החיוב בגינה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם יתברר כי אין לחברה את המלאי או המשאבים הדרושים לצורך ביצוע השירות המוזמן; אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש; בכל מקרה של מעשה או מחדל שלא בהתאם לתנאים אלה; המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש מסר  בהקשר כלשהו פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה, במי מטעמה, באפליקציה ו/או בשירותים, בפעילותם התקינה ו/או בצד שלישי כלשהו; אם החברה חוששת כי המשתמש אינו מזמין את המוצרים עבור עצמו ו/או סוחר בהם; החברה חוששת מניצול לרעה של האפליקציה ו/או השירותים על ידי המשתמש, הונאה ו/או גניבה; כל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון, אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האפליקציה ו/או השירותים, לספק למשתמש את השירותים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. החברה לא תהא אחראית לנזקים כלשהם בקשר עם ביטול כאמור, לרבות בגין רכישת המוצרים במחיר יקר יותר מצד שלישי.